— Opholdsstedet Nordtofte

Pædagogik

Pædagogik

Nordtofte er en familieligende institution, hvilke afspejler sig i vores indretning og tilgang til både de unge og familien.

Det er centralt for os, at familien føler sig hjemme og mødt, således at samværet imellem den unge og familien, forløber så naturligt som muligt.

Vi skaber et miljø hvor der fokuseres på kompetencer og muligheder frem for problemer og begrænsninger. De unge bliver støttet i at få sejre i livet og i at fastholde det vundne terræn.

Omsorg, gensidig tillid og ansvarlighed er nøgleord i processen.

Målgruppe

Unge fra 12 til 23 år, med tilknytningsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser eller omsorgssvigt. Derudover kan der være kormorbide tilstande som angst, depression, stressrelaterede tilstande, lettere misbrug eller lettere kriminel adfærd.

Målgruppen kan komme fra andre institutioner, plejefamilier eller fra eget netværk.

Nordtofte

Lovgivning: Servicelovens § 66, stk. 1. nr. 5

Antal pladser: 7

Takst: 81.100 kr. pr. måned.

Metode

Vi tager udgangspunkt i en socialpædagogisk indsats, med en kognitiv og narrativ forståelsesramme.

Under alle forløb, er der fokus på udvikling og vedligeholdelse af færdigheder inden for:

Ovenstående områder, indgår som faste punkter, i vores statusattester. Her opstiller vi overordnet mål, delmål og metoder som vi ønsker at anvende, til at udvikle den enkelte unge, inden for de respektive områder.

Den unge er selv med til, at opstille sine udviklingsmål, for den kommende periode, samt evaluere på målene.

Indhold i ydelsen

Personale

Nordtoftes mål med indsatsen

Opfølgning og dokumentation

Efter de første 3 måneder, afleveres der en statusskrivelse, hvor der efterfølgende aftales netværksmøde mellem den unge, sagsbehandler, forældre og Nordtofte.

Herefter udarbejdes statusskrivelse hver 4 – 6 måned og netværksmøde i forlængelse heraf.

Vi anvender Sensum, til at dokumentere vores daglige arbejde. 

For at sikre at der arbejdes systematisk, med den unges mål dokumentere vi i NordicPas, som er en digital platform. 

Den unge er med til at udfærdige statusskrivelsen. De har mulighed for at komme med kommentar, samt have ønsker til mål for den næste periode.

Faglighed

Vi er en fagligt stærk sammensat gruppe, som kan tilgodese mange af de unges behov. Personalegruppen består af pædagoger, pædagogmedhjælpere, og en social og sundhedsassistent. Vi har dels erfaring indenfor socialpsykiatrien, en bachelor i psykologi, moduler af psykoterapeut uddannelse, samt en baggrund som lærer. Vi deltager i relevante kurser i form af den narrative tilgang, relations arbejde, misbrugsproblematikker for unge, udfordringer med SoMe (sociale medier) og kurser indenfor udviklingsforstyrrelser.